7 กันยายน 2554

มอก. 17025- 2548 คืออะไร

มอก. 17025-2548 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 โดยสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ประกาศยกเลิกมาตรฐานเดิม มอก. 17025-2543 โดยการรับ ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratory มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO/IEC 17025:2005 ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

อ้างอิง: คัดลอกมาจาก มอก.17025-2548 (ISBN 974-9904-81-8)